Κριτήρια Εισαγωγής

Για την εισαγωγή στο πρόγραμμα αξιολογούνται τα εξής:

 1. Βαθμός πτυχίου
 2. Συνάφεια προπτυχιακού
 3. Συναφής προϋπηρεσία με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού
 4. Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας

Επίσης οι υποψήφιοι αξιολογούνται με την μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση (μπορείτε να υποβάλλετε την αίτηση σας online μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας ή να κατεβάσετε το pdf αρχείο και να την στείλετε με email (acc-fin1@teipir.gr)
 2. Βιογραφικό
 3. Πτυχίο 
 4. Αναλυτική Βαθμολογία 
 5. Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας 
 6. Δύο (2) συστατικές Επιστολές (Υπόδειγμα)
 7. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας