Μαθήματα Κορμού print PDF
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:
Περιγραφή & Σκοπός Μαθήματος
Το μάθημα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στοχεύει στο να εξοικειωθούν οι φοιτητές σε θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής θεωρίας και πρακτικής, να εμβαθύνουν σε ειδικά θέματα λογιστικής, να παρακολουθήσουν το συνολικό λογιστικό κύκλωμα των επιχειρήσεων και να κατανοήσουν τις λογιστικές αρχές, διαδικασίες και κανόνες που πλαισιώνουν τη λογιστική πρακτική. Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται εμβάθυνση σε εξειδικευμένες μελέτες περιπτώσεων (case studies) ενώ δίνεται έμφαση στο θεωρητικό υπόβαθρο της Λογιστικής. 
Στόχοι Μαθήματος
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
- να κατανοούν σε βάθος προχωρημένα θέματα λογιστικής
- να εφαρμόζουν λογιστικές τεχνικές για την αποτίμηση άυλων και ενσώματων παγίων, την αναπροσαρμογή των παγίων και τις αποσβέσεις, τη λογιστική την καθαρή θέση και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων
- να επιλέγουν  την καταλληλότερη προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων λογιστικής που αφορούν κυρίως ειδικές περιπτώσεις μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών
Περίγραμμα Μαθήματος
Διάλεξη 1: Βασικές Υποθέσεις και Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Το κανονιστικό, θεωρητικό και εννοιολογικό πλαίσιο της Χρηματοοικονομική Λογιστικής.
Διάλεξη 2: Η λογιστική διαδικασία, λογιστικός κύκλος.
Διάλεξη 3: Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η σύνταξή τους.
Διάλεξη 4: Λογιστική εμπράγματων στοιχείων. Λογιστική  άϋλων στοιχείων.
Διάλεξη 5: Αποτίμηση στοιχείων.
Διάλεξη 6: Επενδύσεις, βραχυπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες, αποτίμηση και εμφάνιση τούτων.
Διάλεξη 7: Υποχρεώσεις και προβλέψεις.
Διάλεξη 8: Οι λογαριασμοί καθαρής θέσης των επιχειρήσεων.
Διάλεξη 9: Λογιστική μισθώσεων και συναλλαγών σε ξένο νόμισμα. 
Τελική Εξέταση
Υποχρεώσεις Φοιτητών
- Συμμετοχή στο μάθημα
- Συμμετοχή στην εργασία που δύναται να ανατεθεί στα πλαίσια του μαθήματος
- Συμμετοχή στις εξετάσεις
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
- Γκίνογλου, Ταχινάκη, "Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική", ISBN: 960-7745-17-5 Εκδόσεις Rosilli, 2005
- Needles, Powers, Crosson, "Financial & Managerial Accounting" ISBN -13: 978-1285441979 / ISBN -10: 1285441974, Houghton Mifflin, 2008 
- Τσακλάγκανος Α., "Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι, ΙΙ", ISBN 978-960-602-031-5, Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, 2005
- Meigs W.,"Λογιστική. Η βάση των επιχειρηματικών αποφάσεων", ISBN: 978-960-461-077-8, Εκδόσεις Παπαζήση, 2005
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Dr.
Περιγραφή & Σκοπός Μαθήματος
Η επιβίωση μιας οικονομικής ομάδας μέσα στο ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον εξαρτάται από την σωστή και ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Όλες οι επιχειρησιακές αποφάσεις στηρίζονται σε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Η Διοικητική Λογιστική περιλαμβάνει μεθόδους και τρόπους επιλογής και αξιοποίησης πληροφοριών που περιέχονται στη Χρηματοοικονομική Λογιστική που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη ορθολογικών επιχειρηματικών αποφάσεων, η κατάρτιση σχεδίων, προϋπολογισμών, καθώς και ο έλεγχος των επιχειρησιακών δράσεων. Το σημαντικότερο μέρος της Διοικητικής Λογιστικής αποτελεί η Κοστολόγηση στην οποία επικεντρώνεται κυρίως αυτό το μάθημα.
Στόχοι Μαθήματος
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
- να αναλύουν ειδικά θέματα που αφορούν τη ροή του κόστους την κοστολόγηση εξατομικευμένης παραγωγής την Activity Based Costing, την κοστολόγηση συμπαράγωγων και υποπαράγωγων προϊόντων
- να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους για τη σύνταξη και αξιολόγηση προϋπολογισμών καθώς και για την επιλογή και εφαρμογή της καταλληλότερης μεθόδου κοστολόγησης για κάθε επιχείρηση
- να χρησιμοποιούν τεχνικές τιμολόγησης και ελέγχου των επιχειρησιακών λειτουργιών
Περίγραμμα Μαθήματος
Διάλεξη 1: Διοικητική Λογιστική και σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Διάλεξη 2: Έννοιες και κατηγορίες κόστους - Συμπεριφορά του κόστους - Ροή κόστους.
Διάλεξη 3: Κατανομή έμμεσου κόστους.
Διάλεξη 4: Επιμερισμός - επανεπιμερισμός ΓΒΕ.
Διάλεξη 5: Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής.
Διάλεξη 6: Κοστολόγηση εξατομικευμένης παραγωγής - Κοστολόγηση συμπαραγώγων - υποπαραγώγων προϊόντων.
Διάλεξη 7: Οριακή κοστολόγηση - Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες.
Διάλεξη 8: Κατάρτηση Προϋπολογισμών.
Διάλεξη 9: Ελαστικοί Προϋπολογισμοί - Πρότυπη Κοστολόγηση - Καθορισμός Προτύπων - Ανάλυση αποκλίσεων.
Τελική Εξέταση
Υποχρεώσεις Φοιτητών
- Συμμετοχή στο μάθημα
- Συμμετοχή στην εργασία που δύναται να ανατεθεί στα πλαίσια του μαθήματος
- Συμμετοχή στις εξετάσεις
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
- Δημητράς Αυγουστίνος, Μπαλλας Απόστολος, "Διοικητική Λογιαστική", εκδόσεις Gutenberg. ISNB: 960-01-1272, 2009
- R.H. Garrison, F. W. Noreen, "Διοικητική Λογιστική", εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN-13: 978-960-209-930-8, 2006
- Βενιέρης Γ., "Λογιστική Κόστους", εκδόσεις Pela Ioannidou Publishing.
- Βενιέρης Γ., Κοέν Σ., "Διοικητική Λογιστική", εκδόσεις P.I Publishing, ISBN: 978-960-87678-7-7, 2007, Αθήνα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:
Περιγραφή & Σκοπός Μαθήματος
Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να προσδώσει τις απαραίτητες γνώσεις και τα εργαλεία για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια σύχρονη επιχείρηση. Σκοπός του είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές θέματα όπως: αξιολόγηση επενδύσεων, τρόποι χρηματοδότησης μιας επιχείρησης, κόστος κεφαλαίου, λειτουργική και χρηματοοικονομική μόχλευση, κεφαλαιακή διάρθρωση. Η παρουσίαση είναι προσανατολισμένη στα δεδομένα που ισχύουν στις ανεπτυγμένες αγορές, κυρίως των ΗΠΑ και της Ευρώπης, με εκτενείς αναφορέςστην ελληνική πραγματικότητα.
Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα όπως:
- Ποιά η σημασία της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης στην λειτουργία ανάπτυξης των επιχειρήσεων;
- Ποιές είναι οι βασικές χρηματοοικονομικές λειτουργίες μιας επιχείρησης;
- Ποιά μερισματική πολιτική πρέπει να ακολουθήσει μια σύχρονη επιχείρηση και ποιά είναι η άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση στο σύχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον;
- Ποιές επενδύσεις πρέπει να επιλέξει μια επιχείρηση και πως θα τις χρηματοδοτήσει;
- Με ποιούς τρόπους είναι δυνατή η μέτρηση του κινδύνου και της αποδοτικότητας μιας επένδυσης; 
Στόχοι Μαθήματος
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
- να εμβαθύνουν σε θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, των χρηματοοικονομικών λειτουργιών των επιχειρήσεων
- να προτείνουν την βέλτιστη κατά περίπτωση μερισματική πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει μια σύχρονη επιχείρηση, την άριστη διάρθρωση στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον
- να αναλύουν και να εφαρμόζουν τις μεθόδους σύγκρισης των εν δυνάμει επενδύσεων που πρέπει να επιλέξει μια επιχείρηση
- να συμβουλεύουν επιχειρήσεις για το πως θα τις χρηματοδοτήσει και τους τρόπους μέτρησης του κινδύνου και της αποδοτικότητας μιας επένδυσης
Περίγραμμα Μαθήματος
Διάλεξη 1:Εισαγωγή (Σκοπός, Βασικές Έννοιες, Stakeholders)
Διάλεξη 2: Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (ΠΑ, ΜΑ, Ράντες)
Διάλεξη 3: Εφαρμογές Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Απόσβεση Δανείου, Sinking Funds, Αποτίμηση Αγαθών)
Διάλεξη 4: Επενδυτικά Σχέδια (Business Plans)
Διάλεξη 5: Αξιολόγηση Επενδύσεων (Payback, Λογιστική Απόδοση)
Διάλεξη 6: Αξιολόγηση Επενδύσεων (ΚΤΡ, ΚΠΑ, ΕΒΑ)
Διάλεξη 7: Αξιολόγηση Επενδύσεων (πληθωρισμός, αβεβαιότητα)
Διάλεξη 8: Πηγές Ξένων Κεφαλαίων (Αγορά Χρήματος, Ομόλογα)
Διάλεξη 9: Πηγές Ιδίων Κεφαλαίων (Μετοχές)
Τελική Εξέταση
Υποχρεώσεις Φοιτητών
- Συμμετοχή στο μάθημα
- Συμμετοχή στην εργασία που δύναται να ανατεθεί στα πλαίσια του μαθήματος
- Συμμετοχή στις εξετάσεις
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
- Βασιλείου Δ., Ηρειώτης Ν. "Διοίκηση Θεωρία & Πρακτική"  Εκδόσεις: Rosili (2008)
- Brealey R. A., Myers, S.C., "Principles of Corporate Finance", ISBN -13: 978 - 0073405100 / ISBN-10: 0073405108, Mcgraw Hill, 2007
- Brigham E.F., Ehrhardt M.C., "Financial Management: Theory and Practice", ISBN -13: 978 - 0324422696 / ISBN-10: 0324422695, South-Western, 2007
- Damodaran, A., "Applied Corporate Finance: A User's Manual", 2nd ed., ISBN -13: 978-0470384640 / ISBN -10: 0470384646, New York: John Wiley & Sons, 2006
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Dr.
Περιγραφή & Σκοπός Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η επιστημονική προσέγγιση και παρουσίαση της διεθνούς λογιστικής τυποποίησης. Μέσα από την κριτική ανάλυση και εφαρμογή επιλεγμένων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς οι φοιτητές θα αποκτήσουν εξειδίκευση και επίκαιρη επιστημονική γνώση την οποία θα μπορούν να εφαρμόσουν με επιτυχία χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα αυτά εργαλεία της Λογιστικής επιστήμης και πρακτικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα πρότυπα που αφορούν την παρουσίαση των Λογιστικών Καταστάσεων τις ταμειακές ροές τη διαχείριση παγίων (ενσωμάτων και άυλων) και αποθεμάτων και τις μισθώσεις.  
Στόχοι Μαθήματος
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:
- να κατανοεί σε βάθος τη σημασία των Διεθνων Λογιστικών Προτύπων και το λογιστικό χειρισμό τους
- να αναλύσει κάθε πρότυπο και να τα εφαρμόζει προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή (σύμφωνα με τα ΔΛΠ) λογιστική απεικόνιση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και να συνταχθούν ορθά οι λογιστικές της καταστάσεις
- να αξιολογεί την χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μέσα από την ορθή ερμηνεία της λογιστικής πληροφόρησης όπως αυτή αποτυπώνεται στις λογιστικές καταστάσεις με την υιοθέτηση και εφαρμογή των ΔΛΠ και ΔΠΧΑ
Περίγραμμα Μαθήματος
Διάλεξη 1: Λογιστική τυποποίηση. Όργανα κατάρτισης και θέσπισης Διεθνών Λογιστικών Προτύπων - ΔΛΠ / Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς - ΔΛΧΑ. Πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων.
Διάλεξη 2: Οι Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων.
Διάλεξη 3: Αναγνώριση, αποτίμηση και λογιστικός χειρισμός Παγίων. Ενσώματα Πάγια (ΔΛΠ 16) και Πάγια που κατέχονται με σκοπό την πώληση (ΔΛΧΑ 5)
Διάλεξη 4: Επενδύσεις σε Ακίνητα (ΔΛΠ 40) Αποθέματα (ΔΛΠ 2)
Διάλεξη 5: Ενδιάμεση Εξέταση
Διάλεξη 6: Μισθώσεις (ΔΛΠ 17) Άϋλα Πάγια στοιχεία (ΔΛΠ 38) Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων (ΔΛΠ 20)
Διάλεξη 7: Κόστος Δανεισμού (ΔΛΠ 23) Ενδιάμεση Πληροφόρηση - Οικονομικές Αναφορές (ΔΛΠ 34)
Διάλεξη 8: Λογιστικές Πολιτικές - Εκτιμήσεις - Λάθη (ΔΛΠ 8) Μείωση της αξίας στοιχείων του Ενεργητικού (ΔΛΠ 36) Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς (ΔΛΠ 10)
Διάλεξη 9: Ενοποιήσεις επιχειρήσεων (ΔΛΠ 3) και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (ΔΛΠ 27)
Τελική Εξέταση
Υποχρεώσεις Φοιτητών
- Συμμετοχή στο μάθημα
- Συμμετοχή σε εργασία που δύναται να ανατεθεί στα πλαίσια του μαθήματος
- Συμμετοχή στις εξετάσεις
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
- Grant Thornton (2009) «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς I.F.R.S Αναλυτική Παρουσίαση» (Α΄,Β΄&Γ΄τόμος) Γ΄έκδοση Grant Thornton- Αθήνα
-Β λάχος Χρίστος-Λουκάς Λουκά (2009) «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2009» Α΄και Β΄τόμος Εκδόσεις Παπαζήση – Αθήνα
- Μπατσινίλας Ε, Πατατούκας Κ., (2012) «Σύγχρονη Λογιστική σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και με αναφορά κατά θέμα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα»  Τόμος Α΄, Β΄, Γ΄.  Έκδοση 2η ,Εκδόσεις Αθ.Σταμούλη
- Ντζανάτος Δημήτρης (2008) «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα Ελληνικά» εκδόσεις Καστανιώτη- Αθήνα
- Ντζανάτος Δημήτρης (2010) «Δημιουργία των σημειώσεων (notes) των οικονομικών καταστάσεων και έλεγχος της πληρότητάς τους» Τόμος Α΄και Β΄ εκδόσεις Καστανιώτη- Αθήνα
- Πρωτοψάλτης Νικόλαος (2008) Κωδικοποίηση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης - Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Διερμηνιών εκδόσεις Αθ. Σταμούλης 
- Πρωτοψάλτης Νικόλαος (2009) «Παραδείγματα εφαρμογής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα» (2 τόμοι) εκδόσεις Αθ.Σταμούλης
- Palepu, Healy, Bernard and Peek, Business Analysis and Valuation: IFRS Edition, Thomson Learning, 2nd edition, ISBN -13: 978-14081794, 2010, USA
- I.A.S.B  Τα πρωτότυπα κείμενα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International Accounting Standards –IAS / International Financial Reporting Standards – IFRSs) από http://www.iasb.org/Home.htm
IAS/IFRS τα κείμενα των Προτύπων σε επίσημη μετάφραση από την Ευρωπαϊκή  Ένωση  (EE)  από http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_en.htm
- Σχετικά επιστημονικά άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά Λογιστικής όπως ACCOUNTING AND BUSINESS RESEARCH, ACCOUNTING AUDITING AND ACCOUNTABILITY,ACCOUNTING REVIEW, JOURNAL OF ACCOUNTANCY, JOURNAL OF ACCOUNTING RESEARCH, JOURNAL OF ACCOUNTING EDUCATION κ.ά.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Dr.
Περιγραφή & Σκοπός Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν και να αναλυθούν εκτενώς οι τεχνικές της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων οικονομικών οργανισμών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση των αρχών σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, στα προβλήματα και τους περιορισμούς στη χρήση τους. Οι βασικές διαγνωστικές τεχνικές, οι αριθμοδείκτες, οι ειδικές αναλύσεις ρευστότητας, βιωσιμότητας, οι καταστάσεις χρηματοοικονομικών μεταβολών, τα μοντέλα πρόβλεψης χρεοκοπίας και η χρησιμότητα και συνάφεια της πληροφόρησης, που παρέχουν οι λογιστικές καταστάσεις, με την συμπεριφορά της κεφαλαιαγοράς συνθέτουν τα θέματα που θα μελετηθούν κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος.
Στόχοι Μαθήματος
Μετά την επιτυχή περάτωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
- να ερμηνεύουν και να αξιολογούν την παρεχόμενη από τις Λογιστικες καταστάσεις Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση
- να προτείνουν τρόπους για τη βελτίωση της Χρηματοοικονομικής οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και για αποφυγή του κινδύνου της χρεοκοπίας
- να αναλύουν τις Λογιστικές καταστάσεις και να εξάγουν συμπεράσματα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων από την αγορά
- να συσχετίζουν και να συνδυάζουν τους δείκτες της αγοράς με αυτούς που προκύπτουν από την πληροφόρηση που περιλαμβάνεται στις Λογιστικές καταστάσεις
Περίγραμμα Μαθήματος
Διάλεξη 1: Εισαγωγικά - Τεχνική Ανάλυση
Διάλεξη 2: Προβλήματα και περιορισμοί λογιστικών καταστάσεων - Αριθμοδείκτες Ρευστότητας, Αποδοτικότητας
Διάλεξη 3: Case study 1
Διάλεξη 4: Ανάλυση Ρευστότητας
Διάλεξη 5: Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Διάλεξη 6: Case study 2
Διάλεξη 7: Ανάλυση Κερδοφορίας
Διάλεξη 8: Αριθμοδείκτες Δομής Κεφαλαίων, Χρηματιστηριακοί Δείκτες
Διάλεξη 9: Case study 3
Τελική Εξέταση
Υποχρεώσεις Φοιτητών
- Συμμετοχή στο μάθημα
- Συμμετοχή στην εργασία που δύναται να ανατεθεί στα πλαίσια του μαθήματος
- Συμμετοχή στις εξετάσεις
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
- Barker, "Determining Value: Valuation Models and Financial Statements" ISBN-10: 027363979X, ISBN-13: 978-0273639794, Prentice Hall, 2001
- Damodaran, "Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset", ISBN: 978-1-118-01152-2, Wiley Finance, 2002
- Arzac (2005), "Valuation for Mergers, Buyouts and Restructuring", ISBN: 978-0-470-45247-9, Wiley Finance, 2005
- English, "Applied Equity Analysis: Stock Valuation Techniques for Wall Street Professionals", ISNB-13: 063-9785320692/ ISBN-10: 0071360514, McGraw Hill, 2001
- Lundholm and Sloan, "Equity Valuation and Analysis with Eval", ISBN-13: 978-0073526898/ ISBN-10: 0073526894, McGraw Hill - Irwin, 2007
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Dr.
Περιγραφή & Σκοπός Μαθήματος
Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον η συλλογή, η επεξεργασία και η ανάλυση της πληροφορίας αποτελούν κυρίαρχες διεργασίες για την υποστήριξη τόσο των καθημερινών εργασιών όσο και για την λήψη αποφάσεων σε όλο το φάσμα της λειτουργίας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Η χρησιμοποίηση της πληροφορίας οδηγεί στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων και σε ενέργειες στις οποίες ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος και βελτιστοποιείται το αποτέλεσμα. Η Ποσοτική Ανάλυση και η Στατιστική αποτελεί το κατεξοχήν μέσο για την Επεξεργασία και Ανάλυση της Πληροφορίας. Μέσα από μεθόδους και τεχνικές επιτρέπει την επεξεργασία των ιστορικών δεδομένων του αντικειμένου που εξετάζεται και οδηγεί στην ανάλυση της φύσης του, των αιτιών που το προκαλούν και την εκτίμηση-πρόβλεψη του μέλλοντος. Δεν είναι τυχαίο ότι η Στατιστική χρησιμοποιείται από όλους σχεδόν τους Επιστημονικούς και Παραγωγικούς Κλάδους με σημαντικότερους: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Ιατρική και Φαρμακευτική, Γεωργία, Βιομηχανία, Διοίκηση Παραγωγής, Διαχείριση Περιβάλλοντος, Κοινωνιολογία, Έλεγχος Ποιότητας Προϊόντων.
Αποτέλεσμα της αποδεδειγμένης μεγάλης χρησιμότητας της Στατιστικής είναι:
- Η συνεχής ανάπτυξη της τα τελευταία χρόνια με τη δημιουργία νέων μεθόδων και τεχνικών που ξεφεύγουν από τα όρια της περιγραφής όπως είναι οι νέοι κλάδοι της Στατιστικής (Ανάλυση Δεδομένων Πολυδιάστατων Μεταβλητών, Στοχαστική Ανάλυση, κλπ)
- Η ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού (Προγραμμάτων Η/Υ) στα οποία έχουν ενσωματωθεί όλες οι σύγχρονες καινοτομίες της Στατιστικής
Το μάθημα στοχεύει να δώσει τα εφόδια στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα απασχοληθούν σε επιτελικές θέσεις Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που δημιουργούνται στις θέσεις εργασίας σχετικά με τις Ποσοτικές μεθόδους και τις τεχνικές τους. Η παρακολούθηση του μαθήματος αφενός μεν θα δώσει στον εκπαιδευόμενο τις γνώσεις και την πρακτική της Ποσοτικής Ανάλυσης και αφετέρου μέσα από την πρακτική άσκηση σε πραγματικά προβλήματα θα αποκτηθούν δεξιότητες για την εφαρμογή τους με τη χρήση SPSS.
Οι ποσοτικές μέθοδοι της ανάλυσης δεδομένων είναι σήμερα ένα απαραίτητο εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων που χρησιμοποιείται από στελέχη επιχειρήσεων, οικονομικούς αναλυτές, χρηματοοικονομικούς συμβούλους και ερευνητές. Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση της απαραίτητης γνώσης τόσο για την ορθή περιγραφή και παρουσίαση δεδομένων όσο και για την εξαγωγή συμπερασμάτων με τη χρήση ποσοτικών τεχνικών παραμετρικών και μη, αποτελεί στόχο αυτού του μαθήματος. Επιπλέον η εφαρμογή μεθόδων για την κατασκευή στατιστικών και οικονομετρικών μοντέλων καθώς και η ανάλυση χρονοσειρών, που θεωρούνται απαραίτητα για τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές και τους ερευνητές στη χρηματοοικονομική ανάλυση και στη λογιστική, περιλαμβάνονται στους στόχους αυτού του μαθήματος.  


Στόχοι Μαθήματος
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
- να αναγνωρίζουν στατιστικές μεθόδους περιγραφικής και επαγωγικής ανάλυσης δεδομένων
- να εφαρμόζουν τις μεθόδους αυτές προκειμένου να αναλύουν την χρηματοοικονομική πληροφόρηση που παρέχουν οι επιχειρήσεις μέσα από τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις
- να αξιολογούν οικονομικά δεδομένα της αγοράς και να κάνουν προβλέψεις
- να εφαρμόζουν τις μεθόδους ανάλυσης δεδομένων τόσο στην ανάλυση θεμελιωδών μεγεθών όσο και στην τεχνική ανάλυση
- να επιλέγουν και να εφαρμόζουν την κατάλληλη στατιστική μεθοδολογία (παραμετρική ή μη) στην εκπόνηση της εμπειρικής ερευνητικής εργασίας τους που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος
Περίγραμμα Μαθήματος
Διάλεξη 1:Εισαγωγή - Βασικές έννοιες
Διάλεξη 2: Συλλογή και παρουσίαση στατιστικών στοιχείων
Διάλεξη 3: Περιγραφική Στατιστική
Διάλεξη 4: Εισαγωγή στο Σύστημα WIMDOWS SPSS
Διάλεξη 5: Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων
Διάλεξη 6: Παλινδρόμηση και Συσχέτιση
Διάλεξη 7: Χρονολογικές σειρές
Διάλεξη 8: Ανάλυση δεδομένων πολυδιάστατων μεταβλητών
Διάλεξη 9: Μελέτη περίπτωσης
Τελική Εξέταση
Υποχρεώσεις Φοιτητών
- Συμμετοχή στο μάθημα
- Συμμετοχή στην εργασία που δύναται να ανατεθεί στα πλαίσια του μαθήματος
- Συμμετοχή στις εξετάσεις
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
- Καραπιστόλη Δ., "Στατιστική Επιχειρήσεων", ISBN 960-516-016-1, ISBN -13 978-960-516-016-6, Εκδόσεις Ανικούλα, 2004
- Γναρδέλλης Χ., "Εφαρμοσμένη Στατιστική",ISBN 978-960-02-2864-9, Εκδόσεις Παπαζήση, 2003
- Γναρδέλλης Χ., "Εφαρμοσμένη Στατιστική", Εκδόσεις Παπαζήσης, 2005
- Ιωαννίδης Δ., "Στατιστική Μεθοδολογία", ISBN 978-960-586-030-, Εκδόσεις Ζήτη, 2011
- Καρλής Δ., "Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση" ISBN 960-351-594-9, ISBN -13 978-960-351-594-4
- Ρόντος κ., "ΣτατιστικήΈρευνα",ISBN 960-08-0370-6, ISBN -13 978-960-08-0370-9, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2006
- Howitt D.,"Στατιστική με το SPSS 16", ISBN 978-960-461-321-2, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2010
- Downing-Clark, "Στατιστική των επιχειρήσεων", Εκδόσεις Κλειδάριθμος
- Norusis  J.Marija,"Οδηγός Ανάλυσης Δεδομένων με το SPSS 12.0", Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2005
- Berenson M., Levine D., Krehbiel T., "Basic business statistics" 11th Edition
- Χαλικιάς Ι.,   "Στατιστική – Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές Αποφάσεις", 2η Edition, Εκδόσεις Rosili.
- Φράγκος Χ.,"Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Microsoft Excel" Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε., 2002
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Dr.
Περιγραφή & Σκοπός Μαθήματος
Το μάθημα αυτό καλύπτει αρχικά τις θεωρίες και τα εμπειρικά πορίσματα σχετικά με την αξιολόγηση των επενδύσεων σε συνθήκες κινδύνου. Έπειτα επιχειρεί να δώσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών εξετάζοντας θέματα αποδοτικότητας, επιχειρησιακής στρατηγικής, τακτικών αγοραστριών εταιριών και υποψηφίων προς εξαγορά επιχειρήσεων, αποτίμηση των επιχειρήσεων που αποτελούν στόχο εξαγοράς, τρόποι πληρωμής του τμήματος της εξαγοράς.
Στόχοι Μαθήματος
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
- να αναλύουν τα προβλήματα που σχετίζονται με τον κίνδυνο και την απόδοση διάφορων επενδυτικών αποφάσεων
- να αποτιμούν χρεόγραφα που ενέχουν κίνδυνο, να ανακαλύπτουν ποιές μετοχές έχουν μη - ορθολογικές τιμές στην αγορά και να κατασκευάζουν αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια
- να εφαρμόζουν τεχνικές και στρατηγικές αξιολόγησης επενδυτικών πλάνων και να επιλέγουν την ορθότητα εξ αυτών
- να αξιολογούν τις μορφές και να υπολογίζουν τα οφέλη των διαφόρων μορφών εξαγορών και συγχωνεύσεων
- να αποτιμούν την απόδοση μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης
- να ανιχνεύουν εταιρείες που είναι πιθανοί στόχοι εξαγορών και συγχωνεύσεων
- να προτείνουν βελτιώσεις στις επιμέρους διαδικασίες συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων
Περίγραμμα Μαθήματος
Διάλεξη 1: Εισαγωγικά - Επενδυτικές Αποφάσεις με τις μεθόδους της ΚΠΑ και του ΕΕΑ. Αποτίμηση Επενδυτικών Σχέσεων - Λήψη Αποφάσεων και Εφαρμογές.
Διάλεξη 2: Αποτίμηση Επενδυτικών Σχέσεων - Λήψη Αποφάσεων με διάφορες μεθόδους.
Διάλεξη 3: Κίνδυνος και Απόδοση - Ανάλυση ευαισθησίας, ανάλυση με πιθανότητες και κανονική κατανομή.
Διάλεξη 4: Εξαγορές και Συγχωνεύσεις - Ορισμοί, διάφορες μορφές Συγχωνεύσεων & Εξαγορών και βασικές έννοιες, Στάδια και Ιστορική Εξέλιξη.
Διάλεξη 5: Θεωρία Χαρτοφυλακίου - Το CAPM το ART και άλλα υποδείγματα αποτίμησης χαρτοφυλακίων.
Διάλεξη 6: Τα Κίνητρα των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών, Μεθοδολογία εξέτασης της απόδοσης των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών.
Διάλεξη 7: Μέτρηση της Αποδοτικότητας, Μέθοδοι Ανάλυσης Γεγονότων, Ευρήματα Εμπειρικών Ερευνών, Μεθοδολογία της Λειτουργικής Απόφασης (όπως και πριν)
Διάλεξη 8: Στρατηγικές εξαγοράς των εταιρειών (Bidders) και μορφές αμύνης των εταιρειών που είναι στόχοι εξαγοράς (Targets). Βασικά υποδείγματα αποτίμησης εταιρειών που αποτελούν στόχοι εξαγοράς (όπως και πριν)
Διάλεξη 9: Επανάληψη όλης της ύλης - Προετοιμασία για τις εξετάσεις.
Τελική Εξέταση
Υποχρεώσεις Φοιτητών
- Συμμετοχή στο μάθημα
- Συμμετοχή στην εργασία που δύναται να ανατεθεί στα πλαίσια του μαθήματος
- Συμμετοχή στις εξετάσεις
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
- Arnold G., Corporate Financial Management, Financial Times / Prentice Hall, 1st edition, ISBN 13: 9780273630784, 1998, NY USA
- Blake D., Financial Market Analysis, Wiley, 2nd edition, ISBN: 978-0-471-87728-8, 1999, USA
- Bailey R.,The economics of Financial Markets, University Press, 1st edition, ISBN-13: 978-0521612807, 2005, USA
- Brealey R., and Myers S., Principles of Corporate Finance, McGraw Hill, 9th edition, ISBN: 978007126675, 2008, N. York
- Cuthbertson K., Quantitative Financial Economics, Wiley, 1st edition, ISBN: 0-471-95359-8, 1996, USA
- Elton E. & Gruber M., Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley, 9th edition, ISBN: 978-1-118-46994-1, 2010
- Pilbeam K., Finance and Financial Markets, Macmillan, 3rd edition, ISBN-13: 978-0230233218, 2010
- Radcliffe R., Investments: Concepts, Analysis, Strategies, Addison Wesley Longman Publishing, 5th edition, ISBN-13: 978-0673999887, 1997
- Sharpe W.F., Alexander G.J., and Bailey J.V., Investments, Prentice Hall, 6th edition, ISBN-13: 978-0130101303, 1998
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:
Περιγραφή & Σκοπός Μαθήματος
Η αναλυτική επεξεργασία των ισχυουσών διατάξεων της Εργατικής νομοθεσίας, κυρίως στο πλαίσιο των ατομικών εργασιακών σχέσεων (σχέση εργασίας σε συνάρτηση με σύμβαση εργασίας, ωράρια, μισθός, υποχρεώσεις των εργαζομένων με ιδιαίτερη έμφαση στην υποχρέωση πίστεως, υποχρέωση προνοίας της εργοδοτικής πλευράς και λοιπές εργοδοτικές υποχρεώσεις, δίκαιο προαγωγών, διαδικασία πειθαρχικών και προαγωγικών συμβουλίων, δίκαιο απόλυσης και αποζημίωση αυτής) ως επίσης και στο επίπεδο του Συλλογικού Εργατικού Δικαίου και ειδικότερα επισκόπηση των διατάξεων για τη Συνδικαλιστική ελευθερία, τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, τη Μεσολάβηση και Διαιτησία και τέλος τις διατάξεις για την αιχμή του συνδικαλιστικού δόρατος (απεργία).
Στόχοι Μαθήματος
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
- να αναλύουν και να εφαρμόζουν τους κανόνες της Εργατικής νομοθεσίας στην εργασιακή πραγματικότητα του μελλοντικού λογιστική ή χρηματοοικονομικού συμβούλου, είτε ως ελεύθερου επαγγελματία είτε ως μισθωτού
- να κατανοούν τις κρατικές λειτουργίες
- να κατανοούν το νομικό πλαίσιο που διέπει τη Δημόσια Διοίκηση όπως και τα διοικητικά ζητήματα, που αφορούν τις σχέσεις του Κράτους με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
Περίγραμμα Μαθήματος
Διάλεξη 1: Εργατική Νομοθεσία
Διάλεξη 2: Αποδοχές μισθωτών
Διάλεξη 3: Έννοια και αμοιβή της πρόσθετης εργασίας και υπερεργασίας
Διάλεξη 4: Κανονική άδεια
Διάλεξη 5: Αποδοχή του μισθωτού από την εργασία
Διάλεξη 6: Λύση της σχέσης εργασίας
Διάλεξη 7: Ασφαλιστική Νομοθεσία
Διάλεξη 8: Πρόσωπα που υποχρεωτικά ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α.
Διάλεξη 9: Ασφάλιση χρόνου ασθενείας και υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών Ι.Κ.Α.
Τελική Εξέταση
Υποχρεώσεις Φοιτητών
- Συμμετοχή στο μάθημα
- Συμμετοχή στην εξέτση που δύναται να ανατεθεί στο μάθημα
- Συμμετοχή στις εξετάσεις
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
- M. Fefes, Introduction to law, Νομική Βιβλιοθήκη, ISBN: 978-960-272-267-1, 2004, Αθήνα
- I. Koukiadis, Labor Law, Εκδόσεις Σάκκουλα, 5η έκδοση, ISBN/ISSN: 978-960-568-133-3, Αθήνα
- Δ. Μυλωνόπουλος, Δίκαιο του Εμπορίου Ι, Νομική Βιβλιοθήκη, ISBN: 978-690-272-981-1, 2012, Αθήνα
Μαθήματα κατεύθυνσης λογιστικής print PDF
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Dr.
Περιγραφή & Σκοπός Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση των βασικών φορολογικών παραμέτρων που αφορούν τόσο στα φυσικά πρόσωπα όσο και στις εταιρείες σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Η κατανόηση και εμβάθυνση σε ένα ευμετάβλητο αντικείμενο όπως είναι η φορολογία θεωρείται απαραίτητη για τους απόφοιτους του μεταπτυχιακού προγράμματος προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και πολύ ανταγωνιστικό εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς η φορολογία αποτελεί πλέον έναν πολύ σημαντικό παράγοντα λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. 
Στόχοι Μαθήματος
Επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος σημαίνει ότι οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις γενικές αρχές του φορολογικού συστήματος και να κατανοούν σε βάθος ειδικά θέματα που αφορούν στη φορολογία των φυσικών και νομικών προσώπων, στον φόρο προστιθέμενης αξίας, αλλά και σε επιλεγμένα θέματα διεθνούς φορολογίας όπως οι συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, η διεθνής φοροαποφυγή που πραγματοποιείται κυρίως μέσω offshore εταιρειών και φορολογικών παραδείσων, στους τρόπους αντιμετώπισης από τις φορολογικές αρχές αυτών των φαινομένων κ.λπ.
Περίγραμμα Μαθήματος
Ι. Εισαγωγικές Έννοιες
ΙΙ. Άμεση Φορολογία - Φορολογία Εισοδήματος.  
Γενικά
α) Υπόχρεοι σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα
β) Φορολογική Κατοικία
γ) Πηγές Εισοδηματος
Φορολογία Φυσικών Προσώπων
α) Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις
β) Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
γ) Εισόδημα από κεφάλαιο (Μερίσματα - Τόκοι - Δικαιώματα)
δ) Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (Μεταβίβαση Ακίνητης Περιουσίας και Τίτλων)
ε) Υπολογισμός φόρου φυσικών προσώπων
στ) Εναλλακτικός τρόπος προσδιορισμού της ελάχιστης φορολογίας (Τεκμήρια)
Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων
α) Υπόχρεα και απαλλασσόμενα πρόσωπα
β) Υπολογισμός εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων
γ) Ενδοομιλικά μερίσματα
δ) Υπολογισμός φόρου Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων
ΙΙΙ. Έμμεση φορολογία - Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
α) Βασικές Αρχές Φ.Π.Α.
β) Φορολογικές πράξεις
- Παράδοση αγαθών
- Παροχή υπηρεσιών
- Ενδοκοινοτική απόκτηση
- Εισαγωγή αγαθών
- Αυτοπαραδόσεις - Ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών
γ) Υποκείμενοι στο φόροι
δ) Τόπος φορολόγησης - Πίτε μια ρπάξη επιβαρύνεται με ελληνικό Φ.Π.Α.
ε) Φορολογητές αξία και συντελεστές Φ.Π.Α. 
στ) Χρόνος γεννήσεως της φορολογικής υποχρέωσης και απόδοσης του φόρου
ζ) Απαλλαγές από το φόρο
η) Δικαίωμα έκπτωσης (Pro - Rata, Διακανονισμός Παγίων κ.λπ.)
θ) Ειδικά καθεστώτα
IV. Θέματα Διεθνούς Φορολογίας
α) Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας - Σ.Α.Δ.Φ. (OECD, UN κ.λπ.)
β) Φορολογική κατοικία υπό το πρίσμα των Σ.Α.Δ.Φ.
γ) Offshore εταιρείες και "φορολογικοί παράδεισοι"
V. Μέτρα για την καταπολέμηση της Διεθνούς Φοροαποφυγής
α) Transfer Pricing (Ενδοομιλικές Συναλλαγές)
β) Thin capitalization rules (Υποκεφαλαιοδότηση)
γ) CFC rules (Control Foreign Companies - Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες)
δ) Αντιμετώπιση συναλλαγών με offshore εταιρείες
ε) General Anti-avoidance rule (Γενική διάτεξη περί φοροαποφυγής)
στ) BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)
VI. Τελική εξέταση
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Φορολογία Εισοδήματος: Νίκος Σγουρινάκης - Βαγγέλης Μιχελινάκης, "Κώδικας Φορολογίας - Ερμηνεία και Λογιστική Αντιμετώπιση", Νομική Βιβλιοθήκη.
ΦΠΑ: Antonio Calisto Pato - Marlon Marques, "Commented Recast VAT Directive April 2014", Easy Go Tax.
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας - Πρακτική Εφαρμογή: Ν. Σγουρινάκης - Β. Μιχελινάκης, Νομική Βιβλιοθήκη.
Διεθνής Φορολογία: Angharad Miller - Lynne Oats, "Principles of International Taxation", Bloomsbury Professional 
Η ερμηνεία των διμερών διεθνών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας: Ανδρέας Τσουρουφλής, Νομική Βιβλιοθήκη. 
Γενικές Αρχές: Κωνσταντίνος Φινοκαλιώτης, "Φορολογικό Δίκαιο", Εκδόσεις Σάκκουλα.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Dr.
Περιγραφή & Σκοπός Μαθήματος
Οι λογιστικές πρακτικές των επιχειρήσεων είναι κάτω από αυξημένη και λεπτομερή εξέταση μετά από τα μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών. Οι λογιστές έχουν νομική και ηθική ευθύνη να εφαρμόζουν τον νόμο και τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές και πρακτικές  όταν παρουσιάζουν τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων. Το μάθημα επικεντρώνεται στις περιπτώσεις που παρουσιάζουν ηθικά προβλήματα στις επιχειρήσεις από την ανήθικη συμπεριφορά των λογιστών. Το μάθημα προσπαθεί να βοηθήσει το σπουδαστή να αναπτύξει το ηθικό πλαίσιο το οποίο θα του επιτρέψει να αντιμετωπίσει ηθικά θέματα στον κόσμο των επιχειρήσεων. Έμφαση θα δοθεί στα προβλήματα και τις μεγάλες οικονομικές συνέπειες, τόσο στις ίδιες τις εταιρείες, το προσωπικό τους αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, που παρουσιάστηκαν, στο πρόσφατο παρελθόν, από την ανήθικη συμπεριφορά διαφόρων επιχειρήσεων όπως οι: Enron, Arthur Andersen, WorldCom και άλλες. Επίσης θα αναλυθούν αποφάσεις και οι νόμοι (όπως The Sarbanes - Oxley Act of 2002 κ.λ.π) που ψηφίστηκαν με στόχο να εμποδίσουν ανήθικες λογιστικές πρακτικές.
Στόχοι Μαθήματος
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
- να ερμηνεύουν και να συνδυάζουν θεωρίες που αφορούν το Λογιστικό επάγγελμα
- να αξιολογούν τη στάση και τη συμπεριφορά των Λογιστών
- να αναλύουν θέματα ηθικής και δεοντολογίας του Λογιστικού επαγγέλματος
Περίγραμμα Μαθήματος
Διάλεξη 1: Εισαγωγικές έννοιες, Ηθική, Δεοντολογία, Σχολές Ηθικής, Δικαιώματα, Ευθύνη Λογιστών. 
Διάλεξη 2: Ηθική στα Οικονομικά Συστήματα και τους Οργανισμούς. 
Διάλεξη 3: Επαγγέλματα και επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά, ομοιότητες, διαφορές. 
Διάλεξη 4: Δεοντολογία των Επαγγελματιών Λογιστών.
Διάλεξη 5: Τα σκάνδαλα  Enron, Arthur Andersen, WorldCom και άλλα.
Διάλεξη 6: The Sarbanes-Oxley Act of 2002 κ.λ.π.
Διάλεξη 7: Κώδικες Επαγγελματικής Δεοντολογίας - Λήψη αποφάσεων και Ηθική Συμπεριφορά.
Τελική Εξέταση 
Υποχρεώσεις Φοιτητών
- Συμμετοχή στο μάθημα
- Συμμετοχή στην εργασία που δύναται να ανατεθεί στα πλαίσια του μαθήματος
- Συμμετοχή στις εξετάσεις
Ενδεικτική Βιβλιογραφία

- Κων/νος Κάντζος, «Λογιστική Δεοντολογία» επαγγελματική, επιχειρηματική, εργασιακή, ιδιωτική έκδοση,  ISBN-13: 978-0415171724/ ISBN-10: 0415171725,Αθήνα 2002

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Dr.
Περιγραφή & Σκοπός Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον σπουδαστή στις βασικές αρχές της ελεγκτικής και την εφαρμογή τους στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων από τους Ορκωτούς Ελεγκτές. Το μάθημα καλύπτει τα δύο βασικά γνωστικά αντικείμενα, την θεωρία και την πρακτική της ελεγκτικής. Έμφαση δίνεται στη φιλοσοφία και το περιβάλλον του επαγγέλματος των Ορκωτών Ελεγκτών με ειδική προσοχή στη φύση και τον οικονομικό σκοπό της ελεγκτικής, στα πρότυπα ελεγκτικής, στην επαγγελματική συμπεριφορά και τη νομική ευθύνη των ελεγκτών, στο σχεδιασμό και τα στάδια πραγματοποίησης του ελέγχου και στα τεκμήρια ελέγχου. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη μελέτη και αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των ελεγχόμενων εταιρειών. Τέλος αναλύονται οι μορφές των εκθέσεων ελέγχου και η σημαντικότητά τους. Επίσης παρουσιάζονται συνοπτικά σκάνδαλα, και οι συνέπειές τους, από πλημμελή έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων από Ορκωτούς Ελεγκτές στα τελευταία έτη καθώς και μέτρα αποφυγής παρόμοιων καταστάσεων. Το μάθημα γίνεται με διαλέξεις, παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων και ασκήσεις εφαρμογής. Επιδιώκεται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των σπουδαστών στο μάθημα στην τάξη. Για καλύτερη εμπέδωση, είναι δυνατόν να δίνονται παραδείγματα για λύση κατ' οίκον από τους σπουδαστές και συζήτηση στην τάξη.
Στόχοι Μαθήματος
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
- να κατανοούν τις βασικές έννοιες της Ελεγκτικής (Εξωτερικού Ελέγχου), καθώς επίσης και την επισκόπηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των σχετικών οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών και μη επιχειρήσεων
- να αναλύουν το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται και χρησιμοποιείται η ελεγκτική επιστήμη. Έμφαση δίνεται τόσο στην μεθοδολογία ελέγχου από την Αξιολόγηση των σχετικών Κινδύνων και τον Προγραμματισμό Ελέγχου, έως και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών ελέγχου, όσο και στα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή της
- να εξετάσουν και να εφαρμόσουν τις σύχρονες τεχνικές και διαδικασίες ελέγχου για όλα τα κυκλώματα που συνιστούν τις Οικονομικές Καταστάσεις των επιχειρήσεων 
Περίγραμμα Μαθήματος
Διάλεξη 1: Εισαγωγή στην Ελεγκτική και στο ελεγτικό επάγγελμα.
Διάλεξη 2: Υπηρεσίες που προσφέρουν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές. Ιστορία και οργάνωση του ελληνικού ελεγκτικού επαγγέλματος.
Διάλεξη 3: Εταιρική Διακυβέρνηση, Ευθύνες των Ορκωτών Ελεγκτών, Λήψη αποφάσεων και Κώδικας Δεοντολογίας, Περιπτώσεις Enron, Arthur Andersen, WorldCom, Parmalat, κλπ.
Διάλεξη 4: Σκοπός του ελέγχου και ελεγτικά τεκμήρια.
Διάλεξη 5: Αναδοχή και Σχεδιασμός του Ελέγχου, Αναλυτικές Διαδικασίες και επιχειρηματικές μετρήσεις, Δειγματοληπτικός Έλεγχος.
Διάλεξη 6: Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (σύστημα εσωτερικών δικλίδων), Μελέτη και αξιολόγηση.
Διάλεξη 7: Έλεγχος κύκλου πωλήσεων, Έλεγχος κύκλου εφοδιαστικής αλυσίδας.
Διάλεξη 8: Διαδικασίες ολοκλήρωσης του ελέγχου, Εκθέσεις Ελέγχου.
Διάλεξη 9: ΕΕΠ και Εκθέσεις Ελέγχου, Ειδικά Θέματα Ελέγχου (Παράνομο Χρήμα, Επενδυτικές εταιρείες)
Τελική Εξέταση
Υποχρεώσεις Φοιτητών
- Συμμετοχή στο μάθημα
- Συμμετοχή στην εργασία που δύναται να ανατεθεί στα πλαίσια του μαθήματος
- Συμμετοχή στις εξετάσεις
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
- Κωνσταντίνος Κάντζος, Αθηνά Χονδράκη, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Θεωρία και Πρακτική, Β' έκδοση, ISBN: 9603516481, Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε., 2006
- Αντώνης Α. Παπάς, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ, Α’ έκδοση, ISBN: 9608249317, Εκδόσεις Γ. ΜΠΕΝΟΥ, 2003
- Λουμιώτης Β. Ι., "Πρακτικά Θέματα Εφαρμοσμένης Ελεγκτικής των Επιχειρήσεων", Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Αθήνα 2013
- Λουμιώτης Β. Ι., "Ελεγκτική, ελεγκτική και επαγγελματικές ικανότητες ελεγκτών. Διαχείριση κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος", 6η έκδοση, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών , Αθήνα 2013 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Dr.
Περιγραφή & Σκοπός Μαθήματος
Η Λογιστική θεωρία (accounting theory) άπτεται όλων των προβλημάτων της επιστημονικής προσέγγισης και τεκμηρίωσης αλλά και της πρακτικής της Λογιστικής. Σκοπός του μαθήματος, είναι η εμβάθυνση στα θέματα λογιστικής θεωρίας μέσω της οποίας οι φοιτητές θα δούν την Λογιστική, πέρα από την τεχνική και την νομοθετική της πλευρά, ως μια σύγχρονη επιστήμη με πολλαπλές δυνατότητες και μεγάλη χρησιμότητα. Συγκεκριμένα, θα γίνει μια θεώρηση της Λογιστικής με αναφορές σε επιστημονικά άρθρα και προς 2 κατευθύνσεις: α) την επιστημονική και θεωρητική της ανάλυση και β) την μεθοδολογία έρευνας στη Λογιστική.
Στόχοι Μαθήματος
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα γνωρίζει τις σχολές λογιστικής θεωρίας και σκέψης και θα κατανοεί την επιστημονική προσέγγιση της λογιστικής όπως αυτή έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα μετά τον 14ο αιώνα. Επίσης θα γνωρίζει σημαντικά θέματα της ιστορίας της λογιστικής και της εξέλιξής της τόσο ως επιστήμη όσο και ως πρακτική καθώς και τους παράγοντες που επέδρασαν στην εξέλιξή της. Επίσης ο φοιτητής θα μπορεί να εφαρμόσει την επαγωγική σκέψη κυρίως μέσα από την εμπειρική έρευνα για τη μελέτη και αξιολόγηση των αρχών, του θεσμικού πλαισίου της λογιστικής πρακτικής. Επιπλέον θα κατανοεί της συμβολή της απαγωγικής σκέψης στη δημιουργία της λογιστικής θεωρίας.
Περίγραμμα Μαθήματος
Διάλεξη 1: Λογιστική και Επιστήμη, θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις
Διάλεξη 2: Τάσεις λογιστικής θεωρίας
Διάλεξη 3: Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη της λογιστικής θεωρίας και πρακτικής
Διάλεξη 4: Επαγωγική και Απαγωγική σκέψη στη λογιστική θεωρία και έρευνα
Διάλεξη 5: Υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς - Θεωρία της αντιπροσώπευσης 
Διάλεξη 6: Λογιστική έρευνα - θεωρητικές προσεγγίσεις - Λογιστική θεωρία και πράξη
Διάλεξη 7: Εμπειρική έρευνα στη Λογιστική - Υποθετικά απαγωγικά μοντέλα 
Διάλεξη 8: Ανάπτυξη της ερευνητικής ιδέας - Παρουσιάσεις εργασιών
Διάλεξη 9: Θεωρία - Βιβλιογραφία και Ερευνητικές υποθέσεις - Παρουσιάσεις εργασιών
Τελική Εξέταση
Υποχρεώσεις Φοιτητών
- Συμμετοχή στο μάθημα
- Συμμετοχή στην εργασία που δύναται να ανατεθεί στα πλαίσια του μαθήματος
- Συμμετοχή στις εξετάσεις
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
  1. Malcolm Smith, 2011, Research Methods in Accounting, 2nd Edition, Sage Publications, London
  2. Eldon S. Hendriksen, 1977, Accounting Theory, 3nd Edition, Richard D. Irwin, Inc, Illinois.
  3. Belkaoui, A. 2004. Accounting Theory, Cengage Learning, Illinois.
  4. Deegan, C., Unerman, J. 2006. Financial Accounting Theory, McGaw Hill Book company, Sydney.
  5. Rick, A., Pierre, L., Froystein, G. 2007. Essays in Accounting Theory in Honour of Joel S. Demski, Springer Science and Business Media, New York.
  6. Scott, W. 2008. Financial Accounting Theory, Pearson Education, London.
  7. Watts, R., Zimmerman, J. 1986. Positive Accounting Theory, Prentice Hall, New Jersey.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:
Περιγραφή & Σκοπός Μαθήματος
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εξεταστούν οι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιείται η λογιστική πληροφόρηση (accounting information) για τους σκοπούς διοίκησης, και ειδικότερα για τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο. Επίσης, το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση και εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις βασικές αρχές και έννοιες των Συστημάτων Ελέγχου της Διοίκησης. Αναλυτικότερα εξετάζεται το σύστημα ορισμού στόχων, μέτρησης αποτελέσματος, αξιολόγησης της απόδοσης και επαναπρογραμματισμού.
Στόχοι Μαθήματος
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- αναλύουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων
- προγραμματίζουν τη δράση του διαμέσου των προϋπολογισμών
- ελέγχουν την υλοποίηση των προγραμμάτων - προϋπολογισμών
- αξιολογούν (evaluation) την απόδοση των ατόμων, ομάδων, τμημάτων και των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης
- εφαρμόζουν τη φύση της λειτουργίας του ελέγχου
- αναλύουν και να αξιολογούν τη σχέση διοίκησης και λογιστικής και το ρόλο της τελευταίας ως εργαλείο ελέγχου
- αναλύουν τη σχέση του ελέγχου με τη λειτουργία του προγραμματισμού και τη στρατηγική της οργάνωσης
- συνδυάζουν τα διάφορα εργαλεία ελέγχου που εντοπίζονται στην επιχειρηματική πρακτική
Περίγραμμα Μαθήματος
Διάλεξη 1: Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες - Η λειτουργία του Ελέγχου
Διάλεξη 2: Έλεγχος και στρατηγική - Οργανωτικές δομές και έλεγχος, Κέντρα Ευθύνης
Διάλεξη 3: Έλεγχος και Λήψη Αποφάσεων - Επενδυτικές αποδάσεις και έλεγχος της διοίκησης
Διάλεξη 4: Τιμές Μεταφοράς (Transfer Pricing) - Στρατηγικός Σχεδιασμός
Διάλεξη 5: Προϋπολογισμός (Στατικοί, Ελαστικοί, Ταμειακοί) - Απολογισμοί και Ανάλυση Αποκλίσεων
Διάλεξη 6: Κάρτα Αξιολόγησης (Balanced Scorecard) - Αξιολόγηση και ανταμοιβή προσωπικού
Διάλεξη 7: Θέματα Εσωτερικού Ελέγχου και Εταιρικής Διακυβέρνησης
Τελική Εξέταση
Υποχρεώσεις Φοιτητών
- Συμμετοχή στο μάθημα
- Συμμετοχή στην εργασία που δύναται να ανατεθεί στα πλαίσια του μαθήματος
- Συμμετοχή στις εξετάσεις
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
- Anthony R., & Govindarajan V., "Management Control Systems", McGraw - Hill, 11th edition, ISBN: 978-0071232272, NY - USA
- Δημητράς Α., Μπάλλας Α., "Διοικητική Λογιστική για προγραμματισμό και έλεγχο", εκδόσεις Gutenberg, ISBN:960-01-1272-X,
- Emmanuel C., Otley D., Merchant K.,"Accounting for Management Control", Chapman and Hall, 2nd edition, ISBN-10: 186152272X, 1990, USA
Μαθήματα κατεύθυνσης χρηματοοικονομικής print PDF
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Dr.
Περιγραφή & Σκοπός Μαθήματος
Το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση στον φοιτητή των σύγχρονων κριτηρίων, μεθοδολογιών και εργαλείων απαραίτητα για την κατανόηση, αποτίμηση, σύγκριση και λήψη βέλτιστων κατά περίπτωση επενδυτικών αποφάσεων και επενδυτικών προϊόντων. Σκοπός του είναι να προσφέρει μια ισορροπημένη και συνεκτική εικόνα των επενδυτικών επιλογών έτσι όπως αυτές παρουσιάζονται στην πράξη και οργανώνει τις θεματικές ενότητες κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να διευκολύνεται η πρακτική εφαρμογή τους. Το μάθημα δίνει έμφαση στην θεωρητική κατάρτιση όσο και στην εξοικείωση με εφαρμογές, αναλυτικά εργαλεία και πρακτικά προβλήματα.
Στόχοι Μαθήματος
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές είναι σε θέση:
- να αναγνωρίζουν τα βασικά επενδυτικά χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές, ομόλογα) όσο και με τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα
- να εφαρμόζουν μεθόδους όπως η μέτρηση και η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων (hedging and risk management), τις βασικές λειτουργίες των χρηματοοικονομικών αγορών και τέλος την διαδικασία συναλλαγών (trading)
- να προτείνουν επενδυτικά προϊόντα
- να συνδυάζουν εργαλεία, να συμβουλεύουν για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων
Περίγραμμα Μαθήματος
Διάλεξη 1: Αποτελεσματικές αγορές
Διάλεξη 2-3: Μετοχές
Διάλεξη 4-5: Χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος
Διάλεξη 6: Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), τρόπος λειτουργίας περιθωριών (margin accounts) και πωλήσεις χωρίς κάλυψη (short selling). 
Διάλεξη 7: Ανταλλαγές (Swaps)
Διάλεξη 8: Δικαιώματα προαίρεσης (options), βασικές θέσεις, διαγραμματική επεξήγηση θέσεων, σύνθετες στρατιγικές (bull/bear) 
Διάλεξη 9: Διαχείριση κινδύνου με Χρηματοοικονομικά Παράγωγα
Τελική Εξέταση
Υποχρεώσεις Φοιτητών
- Συμμετοχή στο μάθημα
- Συμμετοχή στην εργασία που δύναται να ανατεθεί στα πλαίσια του μαθήματος
- Συμμετοχή στις εξετάσεις
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
- Vasileiou D., Iriotis N., "Investment Analysis and Portfolio Management", Recommended Book and Journal Article Resources, by Rosili ISBN: 9789607745224, 2009, Αθήνα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Dr.
Περιγραφή & Σκοπός Μαθήματος
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τη θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογές της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου. Ειδικότερα, το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στις έννοιες του κινδύνου και της απόδοσης, της διαφοροποίησης του κινδύνου, στην επιλογή και αξιολόγηση αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων και στην μέτρηση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου.
Στόχοι Μαθήματος
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
- να αναλύσουν έννοιες κινδύνου και απόδοσης, σχηματισμού χαρτοφυλακίων, επιλογής αρίστων χαρτοφυλακίων, και ισορροπία στη χρηματιστηριακή αγορά
- να εξετάζουν θέματα ομολογιών, αγορών αυτών, προσδιορισμού του κινδύνου των ομολογιούχων και συζήτηση των εννοιών κρίσης χρέους κρατών
- να αξιολογούν θέματα παραγώγων αξιογράφων καθώς και τη χρήση τους για κερδοσκοπία και κάλυψη χρηματοοικονομικών κινδύνων
- να χρησιμοποιούν εργαλεία στατιστικής ανάλυσης και χρήσης υπολογιστών ώστε το αντικείμενο της επιλογής βέλτιστων χαρτοφυλακίων να εφαρμοσθεί και με πρακτικό τρόπο
- να συνθέτουν και να διαχειρίζονται απλά και σύνθετα χαρτοφυλάκια 
Περίγραμμα Μαθήματος
Διαλέξεις 1,2: Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου:
                    - Θεωρία Χρησιμότητας
                    - Θεωρία Χαρτοφυλακίου Mean Variance
                    - Θεωρία Χαρτοφυλακίου κατά Markowitz
Διάλεξη 3: Τιμολόγηση αξιογράφων σε συνθήκες ισορροπίας:
                    - CAPM
                    - APT
Διάλεξη 4: Αποστροφή στον κίνδυνο - Το προφίλ του επενδυτή
Διαλέξεις 5,6: Κατανομή Περιουσιακών Στοιχείων (Asset Allocation)
Διάλεξη 7: Στρατηγικές Διαχείρισης χαρτοφυλακίου Μετοχών
Διάλεξη 8: Στρατηγικές Διαχείρισης χαρτοφυλακίου Ομολογιών
Διάλεξη 9: Μέτρηση και Αξιολόγηση Απόδοσης Χαρτοφυλακίου

Τελική Εξέταση

Υποχρεώσεις Φοιτητών
- Συμμετοχή στο μάθημα
- Συμμετοχή σε εργασία που δύναται να ανατεθεί στα πλαίσια του μαθήματος
- Συμμετοχή στις εξετάσεις
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
- Σ. Θωμαδάκης, Ξανθάκης Μ., Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Εκδόσεις Σταμούλης, Β' έκδοση, ISBN: 9789603518686, 2011, Αθήνα
- Brealey R. and S. Myers, Principles of Corporate Finance, Mc Graw Hill, 9th edition, ISBN: 978007126675, 2008, N. York
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Dr.
Περιγραφή & Σκοπός Μαθήματος
Το μάθημα έχει ως στόχο να φέρει τον φοιτητή σε επαφή με το περιβάλλον της επιχειρηματικής λειτουργίας και να του γνωρίσει τις βασικές αγορές κεφαλαίων και χρήματος αλλά και τα βασικά εργαλεία και τις μεθόδους προσέγγισης αυτού του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης λειτουργίας των αγορών με την πλήρη απελευθέρωση των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών. Το μάθημα έχει στόχο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές σχετικά με τις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου.
Στόχοι Μαθήματος
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
- να αναλύουν τη λειτουργία των αγορών
- να αποτιμούν τα περιουσιακά στοιχεία
- να ερμηνεύουν και να αξιολογούν τη ρύθμισή τους και τη συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη
- να αναλύουν τις αναδυόμενες αγορές
Περίγραμμα Μαθήματος
Διάλεξη 1: Εισαγωγή του μαθήματος αγορές χρήματος και κεφαλαίου στο πλαίσιο της διεθνούς οικονομίας και της ρύθμιση αγορών
Διάλεξη 2: Χρηματοοικονομική και οικονομική ανάπτυξη, συστήματα αγορών BOFS, MOFS
Διάλεξη 3: Ο νόμος της μιας τιμής, η υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς, διακρίσεις και εμπειρικοί έλεγχοι ισχύος
Διάλεξη 4: Εισαγωγή στη θεωρία χαρτοφυλακίου - CAPM - υποθέσεις τεχνικής ανάλυσης και εφαρμογές των συναλλαγματικών ισοτιμιών, προϊόντων και μετοχών
Διάλεξη 5: Ισοδυναμίες αγοραστικής δύναμης και επιτοκίων, Fisher effect
Διάλεξη 6: Αγορές σταθερού εισοδήματος, ομολογίες, αποτίμηση και διαχείριση
Διάλεξη 7: Αγορές παραγώγων, futures and options contracts
Διάλεξη 8: VaR - Διαχείρηση τραπεζικών κινδύνων, Επιτροπή Βασιλείας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
Διάλεξη 9: Αναδυόμενες αγορές και διαφοροποίηση
Τελική Εξέταση
Υποχρεώσεις Φοιτητών
- Συμμετοχή στο μάθημα
- Συμμετοχή στην εργασία που δύναται να ανατεθεί στα πλαίσια του μαθήματος
- Συμμετοχή στις εξετάσεις
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
- Grabbe J.O., International financial markets, Prentice Hall, 3rd edition, ISBN 0-44-01032-7,1996, USA
- Mishkin F.S., Eaking S.G., Financial markets and insitutions, Addison Wesley, 6th edition, ASIN: B003SDELII, 2000, USA
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:
Περιγραφή & Σκοπός Μαθήματος
Το μάθημα στοχεύει στο να παρουσιαστούν και να αναλυθούν θέματα που αφορούν αφενός τις δημόσιες δαπάνες και τα έσοδα, την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αφετέρου την επίδραση του δημοσίου στην οικονομία.
Στόχοι Μαθήματος
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
- να αναλύουν την φορολογική πολιτική ενός κράτους- να ταξινομούν τις δημόσιες δαπάνες
- να εξετάζουν και να αναλύουν το κόστος και τη χρηματοδότηση των δημοσίων αγαθών
- να μελετούν τη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική και τις μικροοικονομικές και μακροοικονομικές επιδράσεις των φόρων
- να προτείνουν μεθόδους και πρακτικές δημόσιου δανεισμού
Περίγραμμα Μαθήματος
Διάλεξη 1: Δημόσια Οικονομικήκαι Δημοσιονομική Πολιτική - Η οικονομία της αγοράς
Διάλεξη 2: Το κράτος και η έννοια του παρεμβατισμού
Διάλεξη 3: Δημόσιες Δαπάνες: κριτήρια ταξινόμησης
Διάλεξη 4: Δημόσια αγαθά - Φορολογική Πολιτική
Διάλεξη 5: Έσοδα, διακρίσεις
Διάλεξη 6: Δημόσιος Δανεισμός και Δημόσιος Προϋπολογισμός
Διάλεξη 7: Φόροι και Μικροοικονομικές - Μακροοικονομικές Επιδράσεις
Τελική Εξέταση
Υποχρεώσεις Φοιτητών
- Συμμετοχή στο μάθημα
- Συμμετοχή στην εργασία που δύναται να ανατεθεί στα πλαίσια του μαθήματος
- Συμμετοχή στις εξετάσεις
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
- Ράπανος Β., Καπλάνογλου Γ., Δημόσια Οικονομική, Εκδόσεις Κριτική, τόμος 1ος, ISBN: 978-960-218-632-9, 2009, Αθήνα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:
Περιγραφή & Σκοπός Μαθήματος
Το μάθημα επικεντρώνεται σε στοιχεία της χρηματοοικονομικής λειτουργίας. Αρχικά, παρουσιάζονται ο χρηματοοικονομικός προγραμματισμός, και η πρόβλεψη των χρηματοδοτικών αναγκών. Ακολούθως, αναλύει τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, εξετάζει τη χρηματοοικονομική δομή και τη χρήση της μόχλευσης από την πλευρά της επιχείρησης και καταλήγει στην ανάλυση του κόστους του κεφαλαίου της επιχείρησης. Το τελευταίο μέρος του μαθήματος αναφέρεται στην μεθοδολογία της έρευνας.
Στόχοι Μαθήματος
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
- Να διευρύνουν και να αναλύουν τα επιστημονικά άρθρα και μελέτες της Ελληνικής και Διεθνούς βιβλιογραφίας
- Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εμπειρικές έρευνες στο αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής υιοθετώντας και εφαρμόζοντας μεθόδους επιστημονικής έρευνας και σκέψης
- Να συλλέγουν και να αναλύουν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα με επιστημονικές μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης
- Να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων και να εξηγούν τα ευρήματα της έρευνας
- Να εμβαθύνουν σε θέματα επιστημονικής σκέψης
- Να μελετούν και να αναλύουν Χρηματοοικονομικές Θεωρίες και θεωρητικά θέματα στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Περίγραμμα Μαθήματος
Διάλεξη 1: Χρηματοοικονομική Λειτουργία και Πρόβλεψη Χρηματοδοτικών Αναγκών
Διάλεξη 2: Βραχυπρόθεσμη Χρηματοδότηση
Διάλεξη 3: Χρηματοδοτική Δομή και Χρήση Μόχλευσης
Διάλεξη 4: Υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς - Θεωρία της Αντιπροσώπευσης
Διάλεξη 5: Επαγωγική και Απαγωγική σκέψη στη χρηματοοικονομική θεωρία & έρευνα
Διάλεξη 6: Χρηματοοικονομκή έρευνα - Θεωρητικές προσεγγίσεις - Χρηματοοικονομική θεωρία και πράξη
Διάλεξη 7: Εμπειρική έρευνα στη Χρηματοοικονομική - Υποθετικά απαγωγικά μοντέλα
Διάλεξη 8: Ερευνητική Υπόθεση - Βιβλιογραφική Επισκόπηση
Διάλεξη 9: Παρουσιάσεις εργασιών
Τελική Εξέταση
Υποχρεώσεις Φοιτητών
- Συμμετοχή στο μάθημα
- Συμμετοχή στην εργασία που δύναται να ανατεθεί στα πλαίσια του μαθήματος
- Συμμετοχή στις εξετάσεις
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
- Brealey R. A., Myers, S.C, "Principles of Corporate Finance", ISBN-13: 978-0073530734/ ISBN-10: 0073530735, McGraw Hill, 2007
- Brigham E. F., Ehrhardt M. C., "Financial Management: Theory and Practice", ISBN-13: 978-0324422696/ ISBN-10: 0324422695, South-Western, 2007
- Damodaran, A., "Applied Corporate Finance", A User's Manual, 2nd edition, ISBN-13: 978-0470384640/ ISBN-10: 0470384646, New York: John Wiley & Sons, 2006
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:
Προπαρασκευαστικά μαθήματα print PDF
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: