Ενδεικτικά θέματα Ερευνητικών Εργασιών που έχουν ήδη εκπονηθεί:
- Inventory Management and Firm's Performance.
- Διερεύνηση της επίδρασης της εταιρικής διακυβέρνησης στις Ελληνικές Τράπεζες.
- Διερεύνηση των παραγόντων που διαμορφώνουν τις αμοιβές των εργαζομένων στο Δημόσιο τομέα.
- Η επίδραση του Ευρώ στην μεταβολή των τιμών στην αγορά. 
- Η εφαρμογή της μεθοδολογίας ΑΗΡ για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών από τα Πιστωτικά Ιδρύματα.
- Η επίδραση της καινοτομίας στην αξία των επιχειρήσεων.
- Διερεύνηση της επίδρασης της Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην αξία των επιχειρήσεων (και στην αποδοτικότητα).
- Διερεύνηση της επίδρασης των επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη στη αξία των επιχειρήσεων (και στην αποδοτικότητα)
- Η επίδραση του κεφαλαίου κίνησης στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. Η περίπτωση των Ελληνικών Εισηγμένων Επιχειρήσεων στο ΧΑΑ.
- Διερεύνηση των παραγόντων που διαμορφώνουν τις ηθικές αποφάσεις στο Λογιστικό Επάγγελμα.
- Η επίδραση της κρίσης στην συνδιακύμανση των μετοχών. 
- Διερεύνηση της επίδρασης των άυλων περιουσιακών στοιχείων στις οικονομικές επιδόσεις των Ελληνικών Π.Α.Ε. (Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιρειών)
- Διερεύνηση της επίδρασης των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο στην αξία των επιχειρήσεων.
- Διερεύνηση του χάσματος προσδοκιών από τους ελεγκτές στις Ελληνικές Εισηγμένες στο ΧΑΑ επιχειρήσεις.
- Διερεύνηση της προβλεπτικής ικανότητας των ενδιάμεσων Λογιστικών Καταστάσεων.
- Διερεύνηση της συνάφειας της Λογιστικής πληροφόρησης μετά την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.
- Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην ρευστότητα των Εισηγμένων Επιχειρήσεων στο ΧΑΑ.
- Διερεύνηση της επίδρασης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στην αξία της επιχείρησης.
- Change fundamentals before and after the withdrowal of companies from the stock indenx SCP 500 for the period 2000 - 2010.
- Συγκριτική ανάλυση της εφαρμογής της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων στην αξιολόγηση της αποδοτικότητας των Ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών.
- Διερεύνηση της ασυμετρίας στη Λογιστική πληροφόρηση των Εισηγμένων Επιχειρήσεων στο ΧΑΑ.
- Μεταβολές των θεμελιώδων μεγεθών πριν και μετά την είσοδο επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
- Συγκριτική ανάλυση μοντέλων πρόβλεψης στις Ελληνικές επιχειρήσεις.
- Εφαρμογή της μεθόδου Promethe στην αξιολόγηση των Ελληνικών ΔΕΚΟ.
- Πρόβλέψη της πτώχευσης με την εφαρμογή μοντέλων Λογιστικής Παλινδρόμησης.
- Διερεύνηση της επίδρασης του εσωτερικού ελέγχου στις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.
- Ποιότητα πληροφοριών της Λογιστικής Υπεραξίας: Η περίπτωση της Ελλάδας.
- Διεθνή πρότυπα Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και η ποιότητα της Λογιστικής.
- Τα κίνητρα των διαχειριστών των Ελληνικών εταιρειών για την επιλογή της μεθόδου της αναπροσαρμογής των Ενσωμάτων Παγίων.
- Αξιολόγηση των σημάτων για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων με μεθόδους τεχνικής ανάλυσης. Περίπτωση 2/1/2014 - 31/12/2013 του γενικού δείκτη Χρηματιστηρίου Αθηνών.