Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Master of Science (MSc) in Accounting and Finance
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/01/2021 - 02:28:19
Οι διδάσκοντες οφείλουν να τηρούν το ωράριο διεξαγωγής μαθημάτων και να εισέρχονται στο μάθημα σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος του Π.Μ.Σ. Επίσης είναι υποχρεωμένοι να διδάσκουν αυτοπροσώπως και δεν έχουν το δικαίωμα να αποστέλλουν άλλο πρόσωπο σε αντικατάσταση. Επιπλέον οφείλουν να παραδίδουν στη γραμματεία του προγράμματος τις σημειώσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του μαθήματος.
Οι καθηγητές υποχρεούνται να κοινοποιούν στη γραμματεία του Π.Μ.Σ έγκαιρα ανακοινώσεις που επιθυμούν να στείλουν στους φοιτητές προκειμένου η γραμματεία να φροντίσει την ενημέρωση των φοιτητών.
Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις καθώς και συμπληρωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία του καθηγητή πρέπει να γνωστοποιούνται εκ των προτέρων στη γραμματεία του ΠΜΣ και να γίνονται σε συνεννοηση με τον διευθυντή του Π.Μ.Σ.
Η διάρκεια του μαθήματος είναι 4 διδακτικές ώρες. Τα μαθήματα ξεκινούν στις 18:15 και διεξάγονται ως εξής:
18:15   19:00
19:15   20:00
20:15   21:00
21:15   22:00
Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. εξετάσεις) ο καθηγητής δύναται να συγχωνεύει έως 2 ώρες διδασκαλίας. Σε κάθε περίπτωση όμως τα μαθήματα δεν θα ολοκληρώνονται πριν τις 22:00.
Ο καθηγητής δύνανται να μην επιτρέπει την είσοδο στο μάθημα μετά το πέρας 10 λεπτών από την έναρξη της διδασκαλίας για την πρώτη ώρα και μετά το πέρας 5 λεπτών για τις επόμενες ώρες. Οι φοιτητές υπογράφουν σε παρουσιολόγιο κατά την προσέλευσή τους στο μάθημα και κατά την αποχώρησή τους καθ' όλη την διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος.
Ο διδάσκων ενημερώνεται για τις ημερομηνίες διδασκαλίας του μαθήματος τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή του. Παράλληλα λαμβάνει με email το περίγραμμα της ύλης του μαθήματος που καλείται να διδάξει. Εντός 2 εβδομάδων καλείται να επιβεβαιώσει τη διαθεσιμότητά του στις ημερομηνίες διδασκαλίας και να προτείνει την απαραίτητη βιβλιογραφία για το μάθημα.
Ο διδάσκων οφείλει να αποστείλει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ τις διαφάνειες για όλο το πρόγραμμα διδασκαλίας και κάθε είδους εκπαιδευτικό υλικό και σημειώσεις τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη του μαθήματος προκειμένου να αναρτηθεί έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ σε χώρο που έχουν πρόσβαση μόνο οι φοιτητές του Προγράμματος. Ο διδάσκων μπορεί κατά την εξέλιξη του μαθήματος να διαθέτει στους φοιτητές συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο να αναρτάται στην ιστοσελίδα από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
Ο καθηγητής οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα μόνο την Γραμματεία του Π.Μ.Σ σε περίπτωση κωλύματός του να πραγματοποιήσει το μάθημα. Η Γραμματεία οφείλει να ενημερώσει με email άμεσα τους φοιτητές και να αναρτήσει την ανακοίνωση στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ και εντός των επόμενων 3 ημερών να ανακοινώσει την ημερομηνία αναπλήρωσης του μαθήματος. Οι αλλαγές πρέπει να αποφεύγονται εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων.
Η διαδικασία που συνίσταται να ακολουθούν οι Επιτηρητές ή οι Εξεταστές σε περίπτωση που παρατηρηθεί / εκδηλωθεί ακαδημαϊκά ανάρμοστη συμπεριφορά φοιτητών κατά τη διάρκεια εξέτασης (προφορικής ή/και γραπτής) ή προόδου (τεστ) είναι η εξής:


Σε περίπτωση που ο Επιτηρητής ή ο Εξεταστής έχει βάσιμες υποψίες ότι ένας ή περισσότεροι φοιτητές διαπράττουν κάποια παράβαση / αδίκημα κατά τη διάρκεια της εξέτασης, θα πρέπει:
 1. Να μιλήσει στο/στους συγκεκριμένο/ους φοιτητή/ές, ενημερώνοντάς τον/τους αναφορικά με τις υποψίες του, καθώς και για το γεγονός ότι θα αναφέρει το περιστατικό και τις υποψίες του στον Διεθυντή του Προγράμματος.
 2. Να αφαιρέσει και να παρακρατήσει οποιοδήποτε απαγορευμένο υλικό (αν και βέβαια αυτό είναι δυνατόν) και σε περίπτωση άρνησης του φοιτητή/ών να καταγράψει επίσημα την άρνησή του/τους και όποια άλλα σχετική δικαιολογία προβάλλει/ουν.
 3. Να σημειώσει το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, τον αριθμό μητρώου του, το μάθημα, την ώρα και την αίθουσα / τοποθεσία του περιστατικού.
 4. Να σημειώσει ή και να αφαιρέσει, αν το κρίνει σκόπιμο, το/τα γραπτό/ά από τον/τους εξεταζόμενο/ους. 
 5. Ο Εξεταστής ή ο κύριος Επιτηρητής θα πρέπει να υποβάλλει στον Διεθυντή του Προγράμματος έκθεση σχετικά με το περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της Επιτήρησης, εντός 24 ωρών μετά το πέρας της εξέτασης. Σε κάθε περίπτωση που το περιστατικό έλαβε χώρα σε αίθουσα εξέτασης, η έκθεση θα πρέπει να περιγράφει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό και κυρίως ποιοι ενεπλάκησαν σε αυτό, την περιγραφή του περιστατικού, τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, πιθανόν τα γραπτά των εμπλεκόμενων, καθώς και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο. 


Οι διδάκοντες είναι υπέυθυνοι για την τήρηση του παρόντος Κανονισμού στα εξεταζόμενα μαθήματά τους. Ως αποτέλεσμα, έχουν σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης:
 1. Να εποπτεύουν τη διαδικασία σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης.
 2. Να προσέρχονται 15 λεπτά πριν από την εξέταση του μαθήματος ώστε να μην δημιουργούνται καθυστερήσεις. 
 3. Μπορούν να αποφασίσουν σύμπτυξη των αιθουσών, εφόσον οι εξεταζόμενοι είναι λιγότεροι των αναμενόμενων. Σε αυτή την περίπτωση ο Εξεταστής επιλέγει τους επόπτες οι οποίοι θα παραμείνουν στην εξέταση, διατηρεί δε το δικαίωμα να ζητήσει και από κάποιους ή όλους τους επόπτες να παραμείνουν κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
 4. Να ορίζουν το χρονικό διάστημα μετά την έναρξη της εξέτασης που θα επιτρέπεται στους επιθυμούντες να αποχωρούν. 
 5. Να ορίζουν την ακριβή διάρκεια της εξέτασης καθώς και το εάν το έντυπο των θεμάτων επιστρέφεται ή όχι. Επίσης, έχουν την ευθύνη για τον ορισμό του χρόνου και τρόπου επίλυσης αποριών.
 6. Να παραδίδουν τη βαθμολογία στην Γραμματεία του Τμήματός τους μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. 


Υποχρεώσεις Εξεταζόμενων Φοιτητών
 1. Οι φοιτητές πρέπει να απαλλαγούν, πριν από την έναρξη της εξέτασης, από βιβλία, σημειώσεις, τσάντες, κινητά τηλέφωνα κ.λπ. τα οποία πρέπει να τοποθετούνται σε χώρο που θα υποδείξει ο επιτηρητής.
 2. Οφείλουν να προσέρχονται στην αίθουσα της εξέτασης τουλάχιστον 10 λεπτά νωρίτερα πριν την ώρα της εξέτασης έτσι ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής προσέλθει με κάποια μικρή καθυστέρηση μπορεί να γίνει αποδεκτός αν δοθεί σχετική έγκριση από τον διδάσκοντα. 
 3. Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να προσέρχονται με την φοιτητική τους ταυτότητα. Στην περίπτωση που δεν έχουν τη Νέα Ακαδημαϊκή Ταυτότητα θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή να γίνεται ταυτοπροσωπία στη Γραμματεία.
 4. Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να σέβονται τους εξεταστές και τους επόπτες και να υπακούουν πλήρως στις οδηγίες τους και στους κανόνες της εξέτασης. Παραπτώματα ανάρμοστης, προσβλητικής ή επιθετικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των εξετάσεων συνεπάγονται την πειθαρχική διαδικασία. 
 5. Οι εξεταζόμενοι έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση προχείρου το οποίο θα παραδίδεται μαζί με όλο το υλικό των εξετάσεων που έχει διανεμηθεί. 


Μη συμμόρφωση του εξεταζόμενου φοιτητή στις παραπάνω οδηγίες συνεπάγεται την ακύρωση της εξέτασης του φοιτητή και εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Εσωτερικού Κανονισμού του ΤΕΙ Πειραιά.

Σε όλα τα μαθήματα οι φοιτητές αξιολογούνται με γραπτή ενδιάμεση και τελική εξέταση. Ο καθηγητής του μαθήματος αποφασίζει εάν θα αξιολογήσει τους φοιτητές και με εργασία για την οποία οφείλει να ενημερώσει τους φοιτητές το αργότερο έως το πέρας της τρίτης διάλεξης του μαθήματος.   

Μετά την 8η διάλεξη σε κάθε μάθημα θα ενεργοποιείται σε ειδική θέση στην ιστοσελίδα (προσβάσιμη μόνο από τους φοιτητές) σύνδεση με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος. Η σύνδεση θα είναι διαθέσιμη έως την παραμονή της ημέρας εξέτασης του μαθήματος. 

Η Γραμματεία οφείλει κατά την έναρξη της 9ης διάλεξης να ζητήσει από τους φοιτητές να συμπληρώσουν το φύλλο αξιολόγησης του μαθήματος ΑΔΙΠ. Αφού συγκεντρώσει τα φύλλα αξιολόγησης από όσους φοιτητές επιθυμούν να τα συμπληρώσουν τη συγκεκριμένη ημέρα τα φωτοτυπεί και μετά την εξέταση του μαθήματος δίνει αντίγραφα στους διδάσκοντες. Επίσης διατηρεί αρχείο με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων. 

Αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών
Επιπλέον διανέμεται στους φοιτητές ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των υπηρεσιών που τους παρέχονται από το Πρόγραμμα. Οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων καθώς και η εφαρμογή των διαδικασιών που αφορούν την εκπαιδευτική λειτουργία του ΠΜΣ αξιολογούνται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών.

Οι φοιτητές με την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου μαθήματος λαμβάνουν τον Οδηγό - Κανονισμό Σπουδών, οδηγίες για τη χρήση της βιβλιοθήκης του Π.Μ.Σ. και του Ιδρύματος καθώς και την απαραίτητη πληροφόρηση για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί για την επικοινωνία του με τη Γραμματεία, τους καθηγητές και τη Διοίκησητου Π.Μ.Σ. Επιπλέον, λαμβάνουν το πρόγραμμα των μαθημάτων καθώς και το ημερολόγιο με τις σημαντικές ημερομηνίες του Προγράμματος του Π.Μ.Σ. 

Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. μπορούν να δανείζονται από την βιβλιοθήκη του Π.Μ.Σ. βιβλία τα οποία υποχρεούνται να επιστρέψουν εντός 10 εργάσιμων ημερών. Ο χρόνος αυτός δύναται να παραταθεί κατά 5 εργάσιμες ημέρες εφόσον αιτηθεί γραπτώς ο φοιτητής και αιτιολογήσει το αίτημά του. Εξαιρούνται αυτής της διαδικασίας τα βιβλία που αποτελούν εγχειρίδιο διδασκαλίας του μαθήματος τα οποία αντιστοιχούν ένα ανά φοιτητή και ο φοιτητής μπορεί να τα χρησιμοποιεί καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος και εάν απαιτείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του φοιτητή. Σε κάθε περίπτωση ο φοιτητής δεν δύναται να αποφοιτήσει εάν έχει εκκρεμότητες προς τη βιβλιοθήκη του Π.Μ.Σ. Οι φοιτητές οφείλουν να επιστρέψουν τα βιβλία στην κατάσταση που τα παρέλαβαν και φέρουν ευθύνη για τυχόν φθορά ή απώλεια του βιβλίου, μέχρι της αντικατάστασής τους. 

Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. δύναται να δανείζονται βιβλία και κάθε άλλουν είδους εκπαιδευτικό υλικό από την βιβλιοθήκη του Ιδρύματος σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος. 

Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. με τη χρήση του προσωπικού κωδικού που τους δίνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. δύναται να χρησιμοποιούν και να αποθηκεύουν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό για κάθε μάθημα το οποίο βρίσκεται αναρτημένο σ ειδικό χώρο της ιστοσελίδας του Π.Μ.Σ. 

Ο φοιτητής επικοινωνεί με τη Γραμματεία προφορικά και γραπτά. Προκειμένου να του παρασχθεί πληροφόρηση για θέματα του Π.Μ.Σ. δύναται να χρησιμοποιεί την προφορική επικοινωνία. Η γραπτή επικοινωνία επιβάλλεται για την έκδοση κάθε είδους βεβαίωσης ή πιστοποιητικού που αιτείται στη Γραμματεία και για κάθε θέμα στο οποίο χρειάζεται γραπτή απάντηση. Το Π.Μ.Σ. επικοινωνεί με τους φοιτητές επιπλεόν με ανακοινώσεις οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. σε ειδικό χώρο προσβάσιμο μόνο από τους φοιτητές του Π.Μ.Σ. Η γραπτή επικοινωνία μπορεί να είναι και ηλεκτρονική μέσω της ιστοσελίδας του Π.Μ.Σ. Οι φοιτητές λαμβάνουν από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. σχετικές οδηγίες για τη χρήση της ιστοσελίδας.

Εάν σε κάποιο θέμα η Γραμματεία δεν δύναται να ανταποκριθεί ή δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της τότε υποχρεούται να παραπέμψει τον φοιτητή στον Συντονιστή του Προγράμματος Μαθημάτων και εν συνεχεία εάν απαιτηθεί από τον Συντονιστή στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής δύναται να συζητήσει οποιοδήποτε θέμα στα συντονιστικά συλλογικά όργανα του Π.Μ.Σ. του Ιδρύματος.  

Close