ΑΠΟΨΕΙΣ print PDF
Η Επίδραση της Εφαρμογής των ΔΛΠ στη Συνάφεια της Λογιστικής Πληροφόρησης
19/05/2017

Η Επίδραση της Εφαρμογής των ΔΛΠ στη Συνάφεια της Λογιστικής Πληροφόρησης

Η επίδραση της εφαρμογής των ΔΛΠ στη συνάφεια της Λογιστικής Πληροφόρησης: Η περίπτωση βιομηχανικών επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα στην ΕλλάδαΗ επίδραση της υποχρεωτικής εφαρμογής των ΔΠΧΠ στη συνάφεια λογιστικής πληροφόρσης που δημοσιεύουν οι εισηγμένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, διερευνήθηκε στα πλαίσια ερευνητικής εργασίας που εκπονήθηκε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική & Χρηματοοικονομική" του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. Η έρευνα επικεντρώθηκε στον κλάδο των βιομηχανικών επιχειρήσεων των οποίων η χρηματοοικονομική πληροφόρηση μελετήθηκε για την χρονική περίοδο 2002 - 2007. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Χρηματοοικονομικές Επιδόσεις των Επιχειρήσεων
04/05/2017

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Χρηματοοικονομικές Επιδόσεις των Επιχειρήσεων

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Χρηματοοικονομικές Επιδόσεις των ΕπιχειρήσεωνΕταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.), ορίζεται η εφαρμοσμένη από επιχειρήσεις πολιτική, η οποία αφορά δράσεις, ενέργειες και προγράμματα κοινωνικού περιβαλλοντικού, πολιτισμικού εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα (Εξωτερική Ε.Κ.Ε), καθώς και σε δράσεις, οι οποίες αφορούν την ανθρωποκεντρική και δίκαιη πολιτική ανθρωπίνων πόρων, το σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων, κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, την εξασφάλιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, το σεβασμό των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (Εσωτερική Ε.Κ.Ε.) (Hohnen, 2007, CRS 2003). Πολλές έρευνες έχουν επικεντρωθεί στα κίνητρα των επιχειρήσεων προκειμένου να υιοθετήσουν δράσεις κοινωνικής ευθύνης. Η συσχέτιση της εταιρικής ευθύνης με τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων, στην παρούσα μελέτη, διερευνήθηκε παρά την έλλειψη στη χώρα μας ποσοτικοποιημένων δεικτών για την ένταση των δράσεων Ε.Κ.Ε. από τις επιχειρήσεις και αξιολογήθηκε η διαθέσιμη πληροφόρηση στις οικονομικές εκθέσεις των επιχειρήσεων και στους ιστότοπούς τους. Στο δείγμα της έρευνας συμπεριελήφθησαν οι εισηγμένες εταιρίες του τριτογενή τομέα της εθνικής οικονομίας, εκτός των τραπεζών, των οποίων οι χρηματοοικονομικές επιδόσεις μελετήθηκαν για τα έτη 2005-2015. Επίσης εξετάστηκε η σχέση της εταιρικής ευθύνης με χρηματοοικονομικούς δείκτες όπως τα Return on Asstes (ROA), το Return on Equity (ROE) και το Return on Sales (ROS), τα κέρδη ανά μετοχή (EPS, Earnings per Share) και τα κέρδη προ φόρων (EBIT), τα σύνολα ενεργητικού, ο κύκλος εργασιών αλλά και ο δείκτης Υποχρεώσεις προς ενεργητικό (Debt to Assets). Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας οι επιδόσεις των εταιρειών που επενδύουν σε Ε.Κ.Ε. είναι όντως υψηλότερες τόσο ως προς την συστηματοποίηση της αβεβαιότητας (η αβεβαιότητα - μη μετρήσιμη, μετατρέπεται σε κίνδυνο - μετρήσιμος) όσο και προς την αποτίμηση των πράξεων από τους μετόχους. Αυτό διεφάνη από τους ελέγχους της διακύμανσης των ομάδων, και από τις μέσες τιμές τους. Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εμφανίζουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROA) και μεγαλύτερα κέρδη προ φόρων σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.Ηλίας Κορλός, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΥΔΑΠ, απόφοιτος ΠΜΣ πλήρους φοίτησης, 2015-2017Το παρόν αποτελεί περίληψη της ερευνητικής εργασίας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος "Ερευνητικό Σεμινάριο ΙΙ - Ερευνητικό Project". 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η Επιλογή Σπουδών στην Περίοδο της Κρίσης
09/09/2015

Η Επιλογή Σπουδών στην Περίοδο της Κρίσης

Η οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας είναι μια από τις πιο δεινές κρίσεις στον ανεπτυγμένο κόσμο από το 1929. Οι ραγδαίες εξελίξεις με την περιδίνηση της χώρας σε δύσκολες οικονομικές ατραπούς από τα μέλη του 2009, επέδρασε στην εμπέδωση ενός κλίματος αβεβαιότητας τόσο στην οικονομική ζωή όσο και στις εκπαιδευτικές αποφάσεις. Οι αποφάσεις που αφορούν την επιλογή της συνέχισης των σπουδών ή και της κατεύθυνσης των σπουδών βασίζονται στα άμεσα και έμμεσα κόστη της εκπαίδευσης, ενώ καίριο ρόλο παίζουν οι προσδοκίες για επαγγελματική αποκατάσταση. Στα ελληνικά πανεπιστήμια το οικονομικό κόστος είναι ανεξάρτητο από την ειδίκευση ενός φοιτητή, όμως τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη διαφέρουν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ