ΑΠΟΨΕΙΣ print PDF
19/05/2017

Η Επίδραση της Εφαρμογής των ΔΛΠ στη Συνάφεια της Λογιστικής Πληροφόρησης

Η Επίδραση της Εφαρμογής των ΔΛΠ στη Συνάφεια της Λογιστικής Πληροφόρησης

Η επίδραση της εφαρμογής των ΔΛΠ στη συνάφεια της Λογιστικής Πληροφόρησης: Η περίπτωση βιομηχανικών επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα στην Ελλάδα

Η επίδραση της υποχρεωτικής εφαρμογής των ΔΠΧΠ στη συνάφεια λογιστικής πληροφόρησης, που δημοσιεύουν οι εισηγμένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, διερευνήθηκε στα πλαίσια ερευνητικής εργασίας που εκπονήθηκε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  "Λογιστική & Χρηματοοικονομική" του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. Η έρευνα επικεντρώθηκε στον κλάδο των βιομηχανικών επιχειρήσεων των οποίων η χρηματοοικονομική πληροφόρηση μελετήθηκε για την χρονική περίοδο 2002 - 2007. Συγκεκριμένα, η εμπειρική ανάλυση, η οποία αφορά τις περιόδους 2002 - 2004 (ΕΛΠ) και 2005 - 2007 (ΔΠΧΠ), πραγματοποιείται σε ένα υπόδειγμα panel data και το μοντέλο που αναπτύχθηκε από τον Ohlson (1995) εφαρμόζεται σε ομοιογενές δείγμα 36 βιομηχανικών επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα ευρήματα της έρευνας παρέχουν στατιστικά σημαντικές ενδείξεις ότι τα ΔΠΧΠ βελτίωσαν τη συνάφεια των λογιστικών πληροφοριών με την τιμή της μετοχής. Η συνολική επίπτωση της εφαρμογής των ΔΠΧΠ προκύπτει από την ερμηνευτική ικανότητα του μοντέλου και η παρατηρούμενη θετική μεταβολή κατά 21,09 μονάδες την περίοδο εφαρμογής των ΔΠΧΠ, που οφείλεται κυρίως στα κέρδη, επιβεβαιώνει την αρχική προσδοκία. Τα ευρήματα αυτά είναι συνεπή με την προηγούμενη βιβλιογραφία που δείχνει ότι η υιοθέτηση των ΔΠΧΠ βελτίωσε τη συνάφεια (Bath et al., 2008; Karampinis et al., 2011; Agostino et al., 2011; Suadiye, 2012; Dimitropoulos et al., 2013).

Η περαιτέρω ανάλυση για το εάν η λογιστική αξία έχει σε σχέση με τα κέρδη μεγαλύτερη επίπτωση στην τιμή της μετοχής έδειξε ότι τα κέρδη έχουν μεγαλύτερη επίπτωση στην τιμή της μετοχής. Η επίπτωση των κερδών αυξήθηκε κατά 3,75 μονάδες την περίοδο εφαρμογής των ΔΠΧΠ, σε αντίθεση με την λογιστική αξία που παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη. Τα ευρήματα έρχονται σε αντίθεση με τις αρχικές προσδοκίες αλλά και με προηγούμενες έρευνες που αφορούν την Ελλάδα και διαπίστωσαν ότι η λογιστική αξία είναι πιο σημαντική (Athianos et al., Dec. 16, 2005; Karampinis & Henas, 2009; Papadatos & Bellas, Nov. 22, 2011), ωστόσο συμφωνεί με άλλες δημοσιευμένες έρευνες που αφορούν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαπίστωσαν ότι τα κέρδη έχουν μεγαλύτερη επίπτωση στην τιμή της μετοχής (Capkun et al., April 25, 2008; Paglietti, 2009; Devalle et al., 2010).

Η παρούσα μελέτη επεδίωξε να επεκτείνει την βιβλιογραφία που διερευνά τη συνάφεια των λογιστικών πληροφοριών, επιλέγοντας επιχειρήσεις που διέπονται από το ίδιο θεσμικό πλαίσιο. Ωστόσο εκτιμάται ότι θα πρέπει να γίνουν μελέτες σε πιο διευρυμένο δείγμα, που βέβαια λειτουργεί κάτω από το ίδιο κανονιστικό περιβάλλον, αλλά και σε χώρες που τα λογιστικά πρότυπα έχουν διαφορετικό προσανατολισμό από τα ΕΛΠ, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα γενίκευσης των συμπερασμάτων. Επιπλέον η εξέταση άλλων μεταβλητών πέραν των κλασσικών (κερδών και λογιστικής αξίας) θα εισήγαγε νέες καινοτόμους μεθόδους διερεύνησης της συνάφειας.

Ευαγγελία Κόφφα, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, απόφοιτος ΠΜΣ μερικής φοίτησης, 2014 - 2017 

Το παρόν αποτελεί περίληψη της ερευνητικής εργασίας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος "Ερευνητικό Σεμινάριο ΙΙ - Ερευνητικό Project".